Luotettavaa turvallisuuden osaamista

Uutiset ja tapahtumat

 

Tällä hetkellä aikataulutetut koulutukset ovat ryhmille järjestettyjä tilauskoulutuksia.
Ota yhteyttä mikäli teillä on tarvetta turvallisuuskoulutukselle omalle ryhmälle!

Aikaisemmin pidettyjä koulutuksia

Kaasusumutinkoulutus taksinkuljettajille

Kaasusumutinkoulutus pysäköinninvalvojille

JÄRJESTYKSENVALVOJA kertauskoulutus JV-kortin uusimista varten...

Tervetuloa yritysturvallisuuden pariin.

Henkilöpalvelumme perustuu lujalle kotimaiselle osaamiselle. Meidän kauttamme tapahtuvissa kontakteissa asijantuntijamme todistavat aina luotettavuutensa ja pätevöitymisensä viranomaisen myöntämällä todistuksella.
Kauttamme saatavat palvelut noudattavat lakia yksityisistä turvallisuuspalveluista.

 

Tekemiemme valvontajärjestelmien sertifioiduille runkokaapeloinneille voidaan myöntää 25 vuoden Eurolan järjestelmätakuu!

 

 

Referenssejämme ovat mm.

HotelliturvallisuusTapahtumaturvallisuuskoulutusHankalan Asiakkaan KohtaaminenTapahtumaturvallisuusTietoturvakoulutusHankalan Asiakkaan KohtaaminenTurvallinen hoivatyö koulutusHankalan Asiakkaan KohtaaminenKaasusumutinkoulutus ja järjestyksenvalvontakoulutus

 

Mitä yritysturvallisuus on?
[Elinkeinoelämän keskusliitto / Tiihonen 2004]

- "yrityksen tavoitteita tukevaa toimintaa turvallisen ja häiriöttömän tuotannon,toiminnan, asioinnin ja työskentely-ympäristön turvaamiseksi,

- laadukasta yhteistyötä yrityksen henkilöstön, omaisuuden, tiedon, maineen ja ympäristön turvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi

- ja toimintaa onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteiden sekä rikollisen toiminnanennalta ehkäisemiseksi ja valmiuksien luomiseksi..."

 

Yritysturvallisuuden osa-alueet


[Lanne, Marinka. Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa. Tutkimus sisäisen yhteistyön tarpeesta ja roolista suurten organisaatioiden turvallisuustoiminnassa / VTT].


Työturvallisuus

- varmistetaan työntekijöiden turvallisuus ja terveys, ylläpidetään ja tarvittaessa parannetaan aktiivisesti henkilöstön työkykyä
- runsaasti lainsäädäntöä
- tavoitteet ja toiminta kootaan organisaation työsuojelun toimintaohjelmaan
- johtamisjärjestelmästandardeja ja -ohjeita esim. BS 8800:fi 1997; OHSAS 18002:fi 2000; ILO-OHS 2001

Henkilöturvallisuus

- pyritään vähentämään ihmisten aiheuttamia tahattomia ja tahallisia riskejä organisaation toiminnalle
- asiakkaiden, vierailijoiden, avainhenkilöiden, perheen turvallisuus; matkustusturvallisuus,henkilösuojaus erikoistapauksissa, tavoitettavuus- ja hälytysjärjestelmät, varamiesjärjestelyt, luotettavuusmenettelyt jne.

Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus

- rakenteellinen turvallisuus (mm. aidat ja portit, lukitukset, murtosuojaus, turvallisuusrakenteet ja kiinteistötekniikka)
- turvallisuusvalvonta (mm. tekninen valvonta, kulunvalvonta, rikosilmoitusjärjestelmät, vartiointi ja valvomotoiminta)

Rikosturvallisuus

- organisaation sisä- ja ulkopuolelta uhkaavan rikollisen toiminnan ennaltaehkäisy ja torjunta
- suojattavia kohteita ovat henkilöstö, omaisuus, toiminta ja tiedot
- yhteistoiminta viranomaisten kanssa, rikosriskien hallintakeinot ja toiminta rikostapauksessa
- rakenteellinen turvallisuus ja turvallisuusvalvonta perustana

Tietoturvallisuus

- tietojenkäsittelyn ja tiedonsiirron luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden ylläpito, varmistaminen ja kehittäminen
- hallinnollinen ja tekninen tietoturvallisuus, tietoaineistoturvallisuus, salassapitosopimukset, tiedonsiirron suojaus, laitteisto- ja ohjelmistoturvallisuus, fyysinenturvallisuus, käyttötoiminnan turvallisuus jne.
- standardeja ja ohjeita esim. Ohje riskien... 2003; ISO/IEC 17799 2005

Tuotannon ja toiminnan turvallisuus

- tuotannon häiriöttömyyden ja häiriöistä toipumisen varmistaminen
- mm. varastointiin ja kuljetuksiin, arvo-omaisuuden säilyttämiseen, logistiikkaan, maksuliikenteeseen ja tuoteturvallisuuteen liittyviä turvatoimia

Ympäristöturvallisuus

- ekologinen kestävyys, ympäristöodotusten ennakointi, prosessien kehitys, ympäristövaikutusten arviointi
- ilmoitus- ja lupamenettelyt, ilman, vesistön ja maaperän suojelu, meluntorjunta, jätehuolto, vaaralliset aineet jne.
- runsaasti lainsäädäntöä
- johtamisjärjestelmästandardi esim. SFS-EN ISO 14001 2004

Pelastustoiminta

- pyritään hallitsemaan onnettomuusriskejä (esim. tulipalot, vuodot, räjähdykset,päästöt, ympäristövahingot, rikokset)
- pelastussuunnittelu, rakenteellinen palontorjunta, sammutuskalusto ja-järjestelmät, paloilmoitinlaitteistot, koulutukset ja tulitöiden valvonta jne.

Valmiussuunnittelu

- varmistetaan toiminnan jatkuminen poikkeusoloissa, väestönsuojelu


Ulkomaan toimintojen turvallisuus

- henkilöstön turvallisuustason takaaminen ulkomailla: otetaan huomioon kohdemaan lainsäädäntö, kulttuuri, kieli, uskonto, toimintaympäristö jne.

 

Safety ja security käsitteet

- safety (= turvallisuus, vahingoittumattomuuden tila ). Käytetään yleensä tapaturmien ja onnettomuuksien yhteydessä.

- security (= turvallisuus, suoja vaaralta). Käytetään yleensä suojautumisesta ei toivotuilta uhilta.


Meidän toimintamme keskittyy securityyn eli yritysturvallisuuden osa-alueista henkilö- , rikos, kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuteen.